Публічна оферта про укладення договору на участь у заході GET Business Festival 2023

Цей документ «Публічна оферта про укладення договору на участь у заході» (надалі — Оферта) є пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Комунікаційний хаб «Економіка» (код ЄДРПОУ 39399922), що надалі іменується Виконавцем, укласти договір платного надання послуг (надалі — Договір) на зазначених нижче умовах з будь-якою особою, яка приймає цю пропозицію (надалі — Замовник). За спільного згадування Виконавець та Замовник надалі будуть називатися Сторонами.

Порядок укладення договору

1.1. Оферта вважається укладеною Замовником, а Договір — укладеним Сторонами від моменту виконання Замовником таких дій:

а) Подання заявки на участь у заході в електронній формі на сайті Виконавця https://get.delo.ua/ або на електронну пошту [email protected], відповідно до інструкцій на сайті Виконавця. Направлення заявки здійснюється після ознайомлення з текстом Оферти. Направлення заявки є підставою для виставлення Виконавцем рахунку-фактури на замовлені послуги.

б) Оплати Замовником виставленого рахунку-фактури. Договір вважається укладеним щодо зазначених у рахунку послуг після його оплати.

1.2. Відповідно до законодавства України письмова форма Договору вважається дотриманою, якщо особа, яка отримала оферту, у строк, визначений для її акцепту, вчиняє дії щодо виконання зазначених в оферті умов Договору, зокрема щодо оплати послуг Виконавця.

Предмет договору

2.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги (надалі — Послуги) у межах проведення заходу Виконавця (надалі — Захід) на наведених нижче умовах.

2.2. Місце й час проведення Заходу, а також його програма розміщені на сайті Виконавця https://get.delo.ua/ і можуть змінюватися на розсуд Виконавця.

Вартість послуг, порядок розрахунків, анулювання та повернення коштів

3.1. Вартість Послуг зазначається у рахунку на підставі тарифів, розміщених на сайті Виконавця: https://get.delo.ua/.

3.2. Замовник зобов’язується оплатити Послуги за умови 100%-ї попередньої оплати до початку проведення Заходу.

3.3. Оплата Послуг проводиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений у розділі 5.

3.4. Якщо Замовником є фізична особа, оплата Послуг допускається з використанням електронних платіжних систем.

3.5. Оплата може бути здійснена через оплату рахунку-фактури за безготівковим розрахунком.

3.6. На запит Замовника Акт наданих послуг передається Замовнику через його представника, який бере участь у Заході, у день його проведення. Замовник зобов’язується підписати Акт у день одержання або надіслати Виконавцю письмові заперечення того самого дня. У разі неотримання підписаного акта або письмових заперечень у визначений строк, Послуги вважаються прийнятими Замовником у повному обсязі без зауважень.

3.7. Політика анулювання участі:

– скасування участі за 15-60 днів — повернення 100% вартості участі;

– скасування участі за 1-15 днів — повернення 50% вартості участі.

У разі скасування Заходу Виконавцем Виконавець повертає Замовнику 100% вартості участі.

3.8. До оплати Замовником участь у Заході не підтверджена і Виконавець не несе жодних зобов’язань перед Замовником.

Завершальні умови

4.1. Договір набирає чинності від моменту прийняття Оферти Замовником та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

4.2. Договір можна розірвати у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.3. У разі відмови Замовника від Договору, зокрема за відсутності Замовника або скерованих ним учасників на Заході, перерахунок вартості Послуг не провадиться і сплачені кошти не повертаються.

4.4. За жодних обставин Виконавець не буде нести відповідальності перед будь-якою стороною за будь-яку пряму, непряму, особливу чи іншу непряму шкоду внаслідок будь-якого використання інформації на сайті https://get.delo.ua/ або на будь-якому іншому сайті, на який є гіперпосилання з сайту https://get.delo.ua/.

4.5. Оплачуючи Послуги Виконавця за Договором, Замовник погоджується з умовами цього Договору та з тим, що він не має права вимагати від Виконавця будь-якої компенсації моральної, матеріальної шкоди або шкоди, завданої Замовнику, як протягом строку дії цього Договору, так і після закінчення строку його дії.

4.6. Виконавець не несе відповідальності за способи та результати використання Замовником інформації, отриманої під час надання Послуг.

4.7. Сторони вживають заходів для вирішення всіх спорів та розбіжностей, що випливають із Договору або зумовлені його виконанням, через переговори. Строк розгляду претензії становить 30 (тридцять) днів від моменту її отримання Стороною.

4.8. За неможливості вирішити суперечки та розбіжності через переговори, такі суперечки та розбіжності розглядають у суді за місцем перебування Виконавця.

4.9. Укладаючи Договір, Замовник вільно, з власної волі та з власного інтересу дає безстрокову невідкличну письмову згоду на використання будь-яких зазначених у ньому або наданих окремо персональних даних під час укладенням та/або виконання Договору, зокрема зазначених на сайті Виконавця, який є загальнодоступним джерелом персональних даних, а також інші способи оброблення таких персональних даних, зокрема будь-які дії (операції) або сукупність дій (операцій), що здійснюють з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів щодо персональних даних, серед яких збирання, записування, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передання (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

4.10. У разі надання Замовником персональних даних третіх осіб Замовник дає дозвіл на їх використання відповідно до п. 4.9 та гарантує отримання письмової згоди зазначених осіб на таке використання. Відповідальність за порушення цієї вимоги у повному обсязі покладається на Замовника.

4.11. Виконавець залишає за собою право здійснювати аудіо-, відео- та фотозйомку в рамках Заходу та використати для будь-яких цілей, зокрема рекламних, а також для підтвердження участі Замовника у Заході.

4.12. Замовнику та направленим ним учасникам Заходу забороняється здійснювати аудіо-, відео- та фотозйомку без спеціального письмового дозволу Виконавця.

4.13. Усі повідомлення та інші документи за Договором повинні надсилатися за адресами, що зазначені у заявці та в Оферті. Повідомлення та інші документи у письмовій формі надсилаються рекомендованим поштовим відправленням або кур’єрською службою з підтвердженням доставки, інші повідомлення можна надсилати факсом або електронною поштою з/на зазначених (-і) у відповідній заявці або цій Оферті номерів (-а) / адрес (-и) електронної пошти.

4.14. Сторони мають право у будь-який час оформити Договір про надання Послуг на умовах цієї Оферти у формі документа, підписаного обома Сторонами.

4.15. Чинна редакція Оферти розміщена на сайті Виконавця та доступна в інтернеті за адресою: https://get.delo.ua/oferta.

Придбання квитків

З питань придбання квитків звертатися до служби продажу бізнес/медіа бюро ekonomika+

Марія Титаренко: тел.: +38 (067) 223 01 79 або +38 (095) 464 35 91; e-mail: [email protected]